Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Általános szabályok
Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a „nemettanfolyam.online” oldalt üzemeltető Adriana Gönczöl Molnár (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tanfolyamokra, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.
A szerződés a felek között JELENTKEZEM ill. MEGRENDELEM gombra való kattintással, az űrlap kitöltésével és a KÜLDÉS gomb megnyomásával lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.
Kérem, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésemmel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintem, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.
I. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés
1. Szolgáltatási jogviszony
1.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, email-beli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a tanfolyammal kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után kerül kiküldésre a felhasználó által megadott email címre.
1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
• bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
• automatikus megszűnési ok esetén (pl. aktuális részlet nem fizetésével)
• felek közös megegyezésével;
• felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával
1.3 A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, amennyiben a tanuló még nem kezdte el a tanfolyamot!
1.4 Amennyiben az Ügyfél a tanfolyam díját a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a tanfolyamon.
1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.
1.6 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét miatt bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani és a megrendelést törölni.
II. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek. A videofelvételek, és a prezentációk letöltési linkjének kiküldése hetente történik, a jelentkezéshez viszonyított rendszerben automatikusan, zömmel hétfőnként.
2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.
2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tanfolyamok témájának, időpontjának, valamint az oktató személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tanfolyamok törlésének lehetőségét is. A tanfolyamok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.
2.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyamok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.
2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.
III. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei
3.1 Az Ügyfél vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tanfolyamon, jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.
Az Ügyfél jogosult a tanfolyamon megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.
3.2 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tanfolyamon tényleges részvételre nem kötelezhető! Amennyiben azonban a résztvevő a tanfolyamon nem vesz részt, és a részvétel előzetesen nem került lemondásra, úgy nem kérheti a tanfolyam utólagos megtartását/újrakezdését sem, de lehetősége van a tanfolyam anyagát letölteni.
3.3 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
3.4 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a tanfolyam online csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tanfolyam megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására!
3.5 A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása az Ügyfelek kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket a tanfolyamon részt venni online. A tanfolyam szoftveres támogatást nem biztosít, a hallgatóknak maguknak kell gondoskodniuk a szoftverek beszerzéséről.
A tanulóknak olyan internet kapcsolattal is rendelkezniük kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít.
A Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.
A tanmenetnek megfelelően, előre egyeztetett időpontokban történik a tananyagok megküldése. Az ettől eltérő időpontokról értesítést küldünk!
3.6 A tanfolyamok között nincs átjárás, az automatikus lecke küldést nem tudjuk megszakítani, mert ez esetben elölről kellene kezdeni a képzést. Ugyanez vonatkozik a részletek nem fizetése okozta megszakításra is. Ha az Ügyfél tanfolyami listáról eltávolításra kerül, nincs lehetősége befizetéssel onnan folytatni, ahonnan lekerült!
IV. A tanfolyamok helye és ideje
4.1 A tanfolyam helye: online (elektronikus formában történik) – emailben és online felületeken.
A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a képzés folyamatos lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges ismereteket és gyakorlati anyagokat tartalmazó képzési anyagok eljuttatását az Ügyfél részére.
V. A tanfolyam díjai, fizetési módok
5.1 A tanfolyamokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a tanfolyam teljes díjának vagy első részletének kifizetése legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontja előtti 48 óráig.
A tanfolyamok díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, a kiküldésre kerülő előlegszámla szerint, előre, átutalással vagy közvetlenül az OTP Bankban banki befizetéssel lehet kiegyenlíteni.
A tanfolyamok aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott tanfolyam saját oldalán tájékozódhat.
5.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tanfolyamok időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel!
5.3 A tanfolyam díja a tananyagokon felül nem tartalmaz sem telefonos, Skype-os vagy Zoom-os támogatást, segítségnyújtást, sem személyes találkozást. A tanfolyam leteltével ezen szerződés megszűnik, az Ügyfél adatai a számlázási adatokon kívül törlésre kerülnek, így sem leckepótlás, sem oktatói támogatás nem igényelhető.
5.4 Cégünk a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a www.superfaktura.sk rendszeréből! A számla elektronikus aláírással van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.
VI. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tanfolyam szerzőjének jogai
Tanfolyamok lemondása
6.1 A tanfolyam megkezdéséig a tanfolyam térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatéritendő 14 napon belül. A megkezdett tanfolyamok esetén azonban már nem érvényes a 14 napos elállási jog, a befizetett díj nem jár vissza.
6.2 Tanfolyamot, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban a info@nemettanfolyam.online címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került.

VII. Szerzői jogok
7.1 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tanfolyam szervezőjének a szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára emailben továbbküldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás. A tréning résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
7.2. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Adriana Gönczöl Molnár engedélyével lehetséges. A tanfolyamon megosztott anyagok és információk a tanfolyam közösségének szólnak, onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyam működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.
7.3. A résztvevő beleegyezik hogy, a tanfolyamon készült felvételt, vagy annak részeit a Szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketingtevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.
7.4 Ügyfél mint Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben engem erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.
7.5 A honlap üzemeltetője mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tanfolyamok vagy más tananyagok és összeállítások tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 50.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.
7.6 A jelen 7. pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.
VIII. A honlap tulajdonosának technikai jogai
Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.
Záró rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A szerződés a felek között a „JELENTKEZEM ill. MEGRENDELEM” gomb megnyomásával, az űrlap kitöltésével és elküldésével jön létre, automatikusan visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:
Adriana Gönczöl Molnár, magánvállalkozó
Székhely: 94603 Kolárovo
Obrancov mieru 2972/1
Szlovák Köztársaság
Azonosítószám: 53 147 081
EU Adószám: SK1072528358
Ügyfélszolgálat email címe: info@nemettanfolyam.onlineUtolsó módosítás: 2020. 07. 01.